Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuAktualności 2014/2015SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH AROUND US”

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Royal Buckingham English WordleZapraszamy do udziału w Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się 2 czerwca 2015 r. o godz. 8:00.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Organizator Konkursu
Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH AROUND US” jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku.

2. Termin Konkursu
Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2015 roku. Informacja na ten temat pojawi się na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

3. Cele Konkursu
Głównymi celami Konkursu są:
• Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych w rywalizacji z uczniami innych klas szkoły.
• Rozwijanie uzdolnień uczniów, podniesienie samooceny uczniów.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
• Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas V-VI
• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w szkole w terminie co najmniej pięć dni przed wyznaczoną datą Konkursu.

5. Forma i zakres Konkursu
Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych, funkcji językowych zgodnie z podstawą programową. Konkurs zawiera elementy kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu
Lista z wynikami wszystkich uczestników Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.

7. Przebieg konkursu.
Konkurs składa się wyłącznie z jednego pisemnego etapu. Konkurs trwa 45 minut. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.

8. Nagrody
1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:
a) dyplom
b) nagroda książkowa lub inna nagroda
c) za pierwsze miejsce - w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów - celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego
d) za pierwsze miejsce- w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego
e) za drugie i trzecie miejsce - bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego

9. Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Katarzyna Pasik.