banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

W dn. 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.
Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia przez szkoły i przedszkola, w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.
W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
Zasady komunikacji z uczniami określił nauczyciel. W celu uporządkowania kontaktów uczeń- nauczyciel stworzono plan zdalnego nauczania.( Wychowawcy mieli w obowiązku przekazać plan Rodzicom i uczniom) .
W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.
Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej i będą w umówiony sposób przekazywane uczniom i ich rodzicom oraz będą uwzględniały:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
Zajęcia będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
Sposób monitorowania postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form (przekazanych uczniowi).
W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości konsultacji indywidualnej z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez , e-mail, Messenger, telefonicznie ( po udostepnieniu tel. przez nauczyciela) ustalono harmonogram:
Uczniowie zgodnie z planem zajęć każdego dnia.
Rodzice od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 15.00
Szanowni Rodzice, mam nadzieję, że podjęte przez nas działania, Wasze zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.
Z poważaniem
Edyta Żmuda
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.