Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuDokumentyKONCEPCJA PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku na lata 2013 – 2017

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

KONCEPCJA PRACY
Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku
na lata 2013 – 2017

motto:
„Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci
ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości"
Franklin Roosvelt

Koncepcja pracy szkoły.pdf


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZOSTAŁA OPRACOWANA W OPARCIU O:

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17).
3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( DzU 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
4. Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Zn. 23 XII 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 Nr 4, poz. 17.
7. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.
8. Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku ustalony na dany rok szkolny.
9. Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.
10. Program Profilaktyki Srodowiska Szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.
11. Plan pracy Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.
12. Opracowane programy i projekty realizowane w szkole.
13. Wnioski zgłaszane przez organy szkoły ( Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny) oraz środowisko szkolne.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana na lata 2013 – 2017.
Dopełnieniem Koncepcji pracy szkoły i uszczegółowieniem jej podstawowych założeń są dokumenty wypracowane w szkole: Plan Nadzoru Pedagogicznego, Arkusz Organizacyjny Szkoły, Plan Pracy Szkoły.

SPOSÓB UPUBLICZNIENIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY
- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły;
- udostępnienie w pokoju nauczycielskim;
- zapoznanie Samorządu Szkolnego podczas zebrań;
- zapoznanie społeczności uczniowskiej podczas godzin wychowawczych;
- zapoznanie Rodziców podczas planowanych zebrań.

CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 • Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych.
 • Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji.
 • W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrektor, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice.
 • Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów przedmiotowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami.
Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w przyjaznej atmosferze, wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej.

 

Uczymy i wychowujemy. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak:

 • uczciwość,
 • wiarygodność,
 • odpowiedzialność,
 • wytrwałość,
 • poczucie własnej wartości,
 • szacunek dla innych ludzi,
 • ciekawość poznawcza,
 • kreatywność,
 • przedsiębiorczość,
 • kultura osobista,
 • gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

WIZJA

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły.
2. Szkoła jest nowoczesną, innowacyjną placówką, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie nastawionych na osiąganie sukcesów.
3. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu zdobycie rzetelnej wiedzy oraz harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości.
4. Uczeń ma możliwość korzystania z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.
5. Nauczanie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dziecka poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości do Ojczyzny, otwarcia na inne tradycje i kultury, a przede wszystkim zapobiega wszelkiej dyskryminacji.
6. Nad rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
7. Nauczyciele współpracują z rodzicami, którzy są współorganizatorami życia szkoły.
8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz współpracuje i uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
9. Szkoła posiada patrona i sztandar, co potwierdza jej indywidualność i tożsamość.

MODEL ABSOLWENTA

Model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku został stworzony na podstawie obserwacji i doświadczeń nauczycieli.
Absolwent Szkoły Podstawowej w Glinniku potrafi właściwie funkcjonować w swoim otoczeniu, w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, umie rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne i przyswajać wiedzę konieczną do dalszej nauki. Dba o rozwój swoich zainteresowań.
1. Jest uczciwy:

 • zna normy zachowań obowiązujące w szkole, domu, najbliższym otoczeniu i według nich postępuje,
 • jest sprawiedliwy i prawdomówny,
 • umie przyznać się do błędu, zachowań niewłaściwych i ponieść konsekwencje,
 • stara się zdobyć zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych.

2. Jest odpowiedzialny, obowiązkowy:

 • zna oraz przestrzega prawa i obowiązki ucznia,
 • czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swojej grupy,
 • aktywnie uczestniczy w wydarzeniach klasowych i szkolnych,
 • respektuje zasady bycia dobrym kolegą,
 • prezentuje własne zdanie w różnych sprawach, ale respektuje zdanie innych,
 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna i przestrzega zasady zdrowego trybu życia.

3. Jest kreatywny, otwarty:

 • podejmuje i z sukcesem wykonuje różne zadania w domu i szkole,
 • rzetelnie wypełnia powierzone mu obowiązki domowe i szkolne,
 • planuje i konsekwentnie realizuje swoje działania,
 • jest otwarty na wszelkie innowacje, ale dokonuje selekcji i krytycznej analizy,
 • aktywnie i etycznie uczestniczy w życiu społecznym,
 • zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich.

4. Jest kulturalny:
 zna i stosuje nawet najbardziej złożone normy zachowania,
 właściwie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników,
 utrzymuje dobre relacje z sąsiadami,
 chętnie pomaga innym,
 nie używa słów obraźliwych i wulgarnych,
 potrafi właściwie zachowywać się w szkole i miejscach pozaszkolnych,
 nie eksponuje swojej osoby i swego zdania w sposób obrażający innych,
5. Jest tolerancyjny i szanuje innych:
 wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność,
 przestrzega zasad tolerancji,
 szanuje inne kultury i tradycje,
 jest chętny do pomocy,
 respektuje prawo każdego człowieka do pracy.
6. Jest krytyczny wobec siebie i innych:
 zna swoje mocne i słabe strony,
 potrafi zachowania własne i innych odnieść do obowiązujących wartości,
 reaguje na niewłaściwe zachowania innych,
 dokonuje krytycznej analizy informacji ze środków masowego przekazu,
 odróżnia fikcję od rzeczywistości w przekazach medialnych,
 odróżnia dobro od zła.
7. Jest gotowy do uczestnictwa w kulturze:
 zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje i kulturę,
 zna dobrze swój region,
 uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną,
 podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.
8. Jest ciekawy świata:
 chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk w najbliższym otoczeniu,
 docenia wartość pracy w życiu człowieka,
 wie, jaki zawód wykonują jego rodzice i najbliżsi,
 dostrzega złożoność świata, analizuje w nim zależności przyczynowo- skutkowe.
9. Jest dobrym obywatelem:
 szanuje symbole narodowe i religijne,
 zna najważniejsze wydarzenia historyczne regionu i państwa,
 zna ludzi zasłużonych dla regionu i dla Polski.
10. Jest rozważny:
 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny,
 zna zagrożenia ze strony ludzi,
 zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje zachowania
w sytuacjach zagrożenia,
 dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 wykazuje aktywność fizyczną,
 potrafi powiadomić dorosłych o zagrożeniach.

CELE PRACY SZKOŁY

 Osiągnięcie wysokiego standardu nauczania i uczenia się; osiąganie wysokich wyników ze sprawdzianów zewnętrznych.
 Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzałości uczniów, kształtowanie
pożądanych postaw moralnych, społecznych, rodzinnych i obywatelskich.
 Zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków nauki i pracy.
 Wypracowanie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły, jako placówki
przyjaznej i wychodzącej naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców.

ZADANIA SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

Kształcenie
 Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.
 Indywidualizacja procesu nauczania.
 Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
 Analiza osiągnięć uczniów.
 Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.
 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.
 Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.
 Wdrażanie uczniów do samorządności.
 Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

Opieka i wychowanie

 • Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych uczniów.
 • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.
 • Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
 • Diagnoza i monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
 • Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, kółka zainteresowań, wycieczki).
 • Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
 • Organizacja i motywowanie dzieci do udziału w konkursach.
 • Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Umożliwienie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury.
 • Realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Srodowiska Szkolnego.
 • Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Realizacja Programu Rządowego „ Szklanka mleka" , „ Owoce w szkole".

Kadra

 • Podnoszenie umiejętności i wiedzy nauczycieli sprzyjających efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 • Zapewnienie nauczycielom optymalnych warunków do rozwoju zawodowego.
 • Motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego.
 • Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, zgodnych z potrzebami własnymi oraz szkoły; stałe planowanie j rozwoju nauczycieli
 • Systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez aktywne uczestnictwo w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty ) oraz w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, szkolenia, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty, a także formy szkoleń on-line).

Zarządzanie i organizacja, stosowanie i planowanie w szkole innowacji i eksperymentów
podnoszących jakość pracy szkoły
 Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 Ścisła współpraca i zaangażowanie Rady Rodziców.
 Prowadzenie działań zmierzających do nadania szkole imienia.
 Kontynuacja organizacji konkursów międzyszkolnych – Konkurs wiedzy o Gminie Lubochnia.
 Uczestniczenie w akcjach charytatywnych.
 Realizacja programów i projektów:
• Cała Polska czyta dzieciom,
• Program Edukacyjno - Terapeutyczny Ortograffiti,
• Bezpieczna szkoła,
• Klub Bezpiecznego Puchatka,
• Bezpieczne Wakacje,
• Szkoła bez Przemocy,
• Zachowaj Trzeźwy Umysł,
• Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
• Ratuj i ucz ratować.
 Zapewnienie ustalonej w wyniku diagnozy wewnętrznej szkoły oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, zajęcia z uczniem zdolnym, kółka zainteresowań, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia prowadzone przez Centrum Tańca „Continero", zajęcia na basenie.
 Wprowadzanie innowacji pedagogicznych: „Matematyka innego wymiaru", „Szkoła promująca zdrowie", „Szkoła bez Przemocy", planowanie i realizacja ścieżek dydaktycznych, wprowadzenia nauczania drugiego języka obcego w klasach IV –VI, programy autorskie, programy do pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne, szeroki wachlarz kół zainteresowań

Rozwijanie bazy dydaktycznej i organizacyjnej szkoły
 Kontynuowanie informatyzacji szkoły (pozyskanie dodatkowych stanowisk komputerowych dla uczniów, zakup programów edukacyjnych).
 Wzbogacenie klasopracowni, gabinetu pedagoga, świetlicy o nowe, w tym, audiowizualne środki dydaktyczne oraz niezbędne umeblowanie.
 Wykonanie remontu głównego korytarza szkoły; wymiana stolarki drzwiowej.
 Wymiana pieca centralnego ogrzewania oraz grzejników.
 Wykonanie nowego ogrodzenia szkoły.
 Wzbogacenie bazy sportowej przez zakup sprzętu sportowego oraz budowę wielofunkcyjnego boiska.
 Budowa parkingu przy szkole i wykonanie chodników wokół budynku szkolnego.

Wizerunek i promocja szkoły.
 Budowanie zewnętrznego wizerunku szkoły.
 Podtrzymywanie stałego zainteresowania mediów działalnością szkoły poprzez współpracę z lokalną prasą.
 Aktualizowanie strony internetowej szkoły, na której następuje przekazywanie danych o szkole ( wyniki Sprawdzianu w kl. VI) w zestawieniu z wynikami ogólnymi; informowanie o osiągnięciach uczniów i nauczycieli; publikowanie aktualności z życia szkoły wraz ze zdjęciami z uroczystości i przedsięwzięć.
 Podtrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły.
 Współpraca z:
• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
• ośrodkami metodycznymi i metodykami;
• kuratorami rodzinnymi;
• służbami dbającymi o bezpieczeństwo i porządek (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska);
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
• instytucjami edukacyjnymi: innymi szkołami, domami kultury, bibliotekami; muzeami, skansenami, archiwami, teatrami, kinami, itp.
• Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubochni;
• związkami i organizacjami pozarządowymi tj. stowarzyszenia ( np. ZHP,
Stowarzyszenie Przyjaciół Spały, Łódzkie Towarzystwo Muzyczne, Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku;), koła gospodyń wiejskich (z Marianki i Glinnika), kluby sportowe,
• parafiami;
• Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale;
• Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz.;
• Nadleśnictwem Spała;
• osobami o uznanym autorytecie związanymi ze szkołą lub miejscowością.
 Uczestniczenie, w miarę możliwości, w uroczystościach sołeckich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
 Udział w zewnętrznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
 Organizowanie Dni otwartych dla rodziców i przyszłych uczniów.
 Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i patriotycznych z udziałem społeczności lokalnej.
 Udział w ogólnopolskich akcjach, programach edukacyjnych i profilaktycznych.

ZASADY EWALUACJI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

Koncepcja pracy szkoły:
 jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli;
 będzie stale monitorowana i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb;
 jest analizowana na radzie pedagogicznej podsumowującej dany rok szkolny, natomiast modyfikacje wprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego;
 jest modyfikowana i odbywa się na drodze analizy wniosków:
- z prowadzonego nadzoru dyrektora szkoły,
- z realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny,
- z ewaluacji wewnętrznej,
- z opinii rodziców i uczniów,
- z autoewaluacji – podsumowania przez poszczególnych nauczycieli działań realizowanych w ramach priorytetów i obszarów rozwoju uczniów i rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach.
 Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona w roku 2017.

Koncepcja pracy szkoły powstała we współpracy środowiska szkolnego i została przedstawiona na:

 • posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu..............................
 • spotkaniu z rodzicami w dniu ...............................................
 • zebraniu Samorządu Uczniowskiego ....................................

Podpis przedstawicieli Rady Rodziców ...................................................................................................
Podpis przedstawicieli SU ........................................................................................................................
Podpis dyrektora ....................................................................
Podpis przedstawicieli Rady Pedagogicznej .......................................................................................

Glinnik dn. ..........................................................