banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Regulamin

IX Konkursu Wiedzy o Gminie Lubochnia

o tematyce regionalno – przyrodniczej

dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu prosimy kierować do dnia 28 kwietnia 2016 roku
na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku 48A, 97-217 Lubochnia
tel./fax (044) 7123158

 1. Patronat nad konkursem sprawuje:
 • Wójt Gminy Lubochnia- Pan Tadeusz Józwik;
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku- Pani Edyta Żmuda;
 1. Organizatorzy:
 • Nauczyciele: p. Magdalena Bryś; p. Grażyna Borek, p. Marta Krześniewska;
 • Nadleśnictwo Spała;
 1. Cel konkursu:
 • Zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności przez wspólną zabawę;
 • Integracja środowiska lokalnego i grup rówieśniczych;
 1. Cele szczegółowe konkursu:
 • Poznawanie walorów regionalno- przyrodniczych gminy;
 • Promowanie swojej miejscowości na szczeblu gminy;
 • Kształtowanie świadomości patriotycznej i regionalnej;
 • Podnoszenie poziomu wiedzy o Gminie Lubochnia;
 • Poznawanie terenów zagrożonych i prawnie chronionych na terenie gminy;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz

     ich wartościowanie;

 • Rozbudzanie wrażliwości na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego;
 • Kultywowanie zwyczajów i obrzędów regionalnych;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności;
 • Współdziałanie w grupie rówieśniczej;
 • Wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktyce.

 

 1. Termin przeprowadzenia konkursu:

12 maja 2016 roku godzina 10.00- Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku.

 

 1. Powołanie Komisji Konkursowej:

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Dyrektora szkoły w dniu przeprowadzenia konkursu.

 1. Organizacja Konkursu- warunki udziału:

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. Każda szkoła wystawia do konkursu 9 uczestników, którzy będą uczestniczyli w 3 kategoriach konkursowych (kategoria: wiedzy, plastyczna i leśna).Uczniowie wszystkich placówek biorących udział w kursie w dniu jego rozpoczęcia utworzą losowo 3- osobowe drużyny w poszczególnych kategoriach. Podczas rywalizacji będą zbierali punkty za wykonane zadania i konkurowali o miano: „Najlepszy historyk w Gminie Lubochnia”, „Najlepszy plastyk w Gminie Lubochnia”, „Najlepszy leśnik w Gminie Lubochnia”. W trakcie wykonywania prac konkursowych uczniowie będą mieli okazję zdobywać i wykazać się znajomością wiedzy, umiejętnościami w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej
i patriotycznej dotyczącej Gminy Lubochnia oraz poznawali i nawiązywali bliższe kontakty z rówieśnikami, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy
oraz w najbliższym otoczeniu. Tematyka konkursu wynika z Podstawy Programowej i jest realizowana na różnych przedmiotach nauczania oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Konkurs wiedzy o Gminie Lubochnia o tematyce

regionalno – przyrodniczej obejmuje trzy kategorie:

I kategoria– rajd edukacyjny:

Szkoły wystawiają 3 przedstawicieli. Należy przygotować stosowny ubiór na wyjście
do lasu. Uczniowie podczas podchodów będą odpowiadali na pytania (przygotowane
na podstawie informacji z prelekcji oraz zajęć prowadzonych na ścieżce edukacyjnej)
za które otrzymają punkty. Zwycięża drużyna która zbierze największą ilość punktów.

Godz.10.00 - zabawa w podchody, przejście na zajęcia na ścieżkę edukacyjną
do Nadleśnictwa Spała.

II kategoria – zadania z wiedzy o Gminie Lubochnia;

Szkoły wystawiają do konkursu 3 przedstawicieli. Utworzone w dzień konkursu drużyny będą wykonywały zadania otwarte i zamknięte za które otrzymają punkty. Zwycięża drużyna która zbierze największą ilość punktów.

Zagadnienia tematyczne:

 • Położenie geograficzne gminy i jej sąsiedzi;
 • Stroje regionalne z terenów gminy;
 • Symbole gminy ( herb, flaga itp.);
 • Przynależność administracyjna i władze gminy;
 • Historia gminy (np. rok założenia i najważniejsze wydarzenia do roku 2015);
 • Zwyczaje i obrzędy kultywowane na terenie gminy;
 • Zasłużeni i ważne postacie w dziejach gminy;
 • Flora i fauna występująca na terenie gminy (np. gatunki chronione, pomniki przyrody itp.);
 • Miejsca pamięci i męczeństwa;
 • Zmiany środowiska przyrodniczego na terenie gminy i ich przyczyny;

III kategoria - wykonanie przez uczniów prac plastycznych pod hasłem „Gdy dziecko sieje to świat się śmieje”.

Szkoły do tej konkurencji wystawiają 3 przedstawicieli. Technika pracy dowolna. Format pracy - brystol(A0). Prace będą przygotowywane podczas pozostałych dwóch kategorii konkursowych na terenie szkoły. Uczniowie mają przygotować „głowę pełną pomysłów”. Materiały otrzymają od organizatora. Podczas oceny będą brane pod uwagę:

  1. Estetyka wykonania;
  2. Oryginalność pomysłu;
  3. Zgodność przekazu z zagadnieniem;
  4. Samodzielność wykonania;
  5. Kreatywność;

Za wykonane prace uczniowie otrzymają punkty. Zwycięża drużyna która zbierze największą ilość punktów.

 

 1. Ocena konkursu:

 

Ocenie podlegać będą wszystkie kategorie konkursowe. W każdej z nich uczniowie zdobywają punkty. Wygrywa w każdej kategorii drużyna, która zbierze największą ilość punktów. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Literatura:

 • Miejsca pamięci narodowej w województwie piotrkowskim–Tadeusz Nowakowski (1988 r.);
 • „Tum, znaczy dom – wędrówki po ziemi łódzkiej” – Bohdan Olszewski (1999 r.);
 • „Lubochnia” – Włodzimierz Rudź (1980 r.);
 • „Tomaszów, Spała, Inowłódz” – Małgorzata i Juliusz Szymańscy;
 • Kronika gminna;
 • Strony internetowe Urzędu Gminy Lubochnia;

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

     Dyrektor szkoły:                                                                 Organizatorzy: