banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Gdzie szukać pomocy?

Drogi Rodzicu,

Internet niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego należy reagować na wszystkie niepokojące sygnały i w razie konieczności skorzystać z pomocy.

www.dzieckowsieci.pl - Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat

www.saferinternet.pl – Fundacja Dajemy dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Współpraca szkoły z Fundacją Arka Nadziei w Tomaszowie Maz

arka nadziei

Drogi Rodzicu,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnku współpracuje z Fundacją Arka Nadziei
w Tomaszowie Mazowieckim, do której w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności charytatywnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
10. Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16. Promocji i organizacji wolontariatu.

ZABURZENIA DEPRESYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM. CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ?

Drogi Rodzicu! Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły silnych przeżyć. W grupie ryzyka znajdują się także dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania. Obserwuj więc Swoje dziecko i postaraj się przestrzegać następujących wskazówek.

• Stwórz w domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli i pocieszy.
• Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na zabawę z nim i rozmowę.
• Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
• Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia Tobie i dziecku.

Czytaj więcej: ZABURZENIA DEPRESYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM. CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ?