Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuPedagog PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTWAWOWEJ W GLINNIKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

     PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE

PODSTWAWOWEJ W GLINNIKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

   Zakres czynności pedagoga szkolnego oparty jest o podstawę prawną, czyli Rozporządzenie MEN z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Plan pracy pedagoga.pdf

 

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYKONANIA
I PROWADZENIE BADAN I DZIAŁAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH
DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW,
W TYM DIAGNOZOWANIE
POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH
ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH

1.Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnoz środowiskowych (dom rodzinny, GOPS, środowisko lokalne, itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi

2.Konsultacje z rodzicami oraz udzielenie im porad ułatwiających rozwiazywanie problemów wychowawczych

3.Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, w zakresie specjalistycznej diagnozy.

4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas.

5.Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).

6. Ocena sytuacji wychowawczej w szkole poprzez przeanalizowanie na koniec semestrów wydarzeń, podjętych działań, pogadanek.

   cały rok

cały rok

w zależności od  potrzeb

     na bieżąco

     cały rok    

    

    

II-VI-2017

II

DIAGNOZOWANIE SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

WYCHOWAWCZYCH I WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW

 

1.Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego.

2.Prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

3.Kontakt i współpraca z instytucjami

współpracującymi ze szkołą: Asystent rodzinny, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Kuratorzy Sądowi, Dzielnicowi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, GOPS, GKRPA.

4. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze:

• kontrola frekwencji,

• indywidualne i grupowe rozmowy z uczniami,

• omawianie bieżących problemów,

• wspólne podejmowanie działań wychowawczych.

5.Opracowywanie opinii o uczniach wymagających wsparcia i pomocy we współpracy z wychowawcami na wniosek Sądu.

na bieżąco

       na bieżąco

     na bieżąco

   wg. potrzeb

    

     na bieżąco

III UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W FORMACH ODPOWIEDNICH DO ROZPOZNANYCH POTRZEB

1.Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi, mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, konfliktów rodzinnych.

2.Prowadzenie indywidualnych rozmów
o charakterze terapeutycznym
z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;

3. Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów np. psycholog,

4. Współpraca z dyrekcją szkoły w organizacji pomocy – psychologiczno-pedagogicznej.

5. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami.

6. Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu przyznania odpowiedniej formy pomocy.

7.Analiza opinii i orzeczeń psychologiczno-pedagogicznych uczniów.

8. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga

9. Udzielenie pomocy pedagogiczno- psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym;

10. Obserwacja i diagnoza dzieci w oddziale 0

     cały rok

w razie potrzeby   cały rok

   w razie potrzeby

     na bieżąco

     na bieżąco

     na bieżąco

       cały rok

w razie potrzeby

cały rok

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH, ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM

ZACHOWANIA ORAZ

INICJOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW

1.Prowadzenie i organizowanie zajęć przede wszystkim w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej

  • promocja zdrowego stylu życia,
  • uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  • ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych,
  • odpowiedzialność i kultura na portalach społecznościowych.

2. Uświadomienie negatywnych skutków stosowania środków uzależniających. Przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu, używania narkotyków(pogadanki, prelekcje, ulotki itp.)

3. Przeciwdziałanie agresji, propozycje różnorodnych form aktywności.

4.Prowadzenie działalności propagandowej (gazetki, ulotki).

5.Koordynowanie udziału uczniów

w lokalnych i ogólnopolskich programach

o charakterze profilaktycznym i wychowawczym.

6. Współpraca z pielęgniarką szkolną

1. Wspieranie rodziców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

2. Udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

3. Udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych:

indywidualne i grupowe spotkania z uczniami,

współpraca z nauczycielami i uczniami

nawiązywanie i koordynowanie współpracy z specjalistami.

4.Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów

5.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Zapobieganie wszelkim zachowaniom ryzykownym przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

6. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów:

• zachęta do stawania się dobrym człowiekiem odpowiedzialnym za siebie i innych poprzez pogadanki na godzinach wychowawczych, rozmowy indywidualne, udział w akcjach charytatywnych;

• zwiększanie świadomości i uwrażliwianie na krzywdę ludzką;

• eliminowanie przemocy wśród uczniów

• walka z wulgaryzmami oraz propagowanie postaw prospołecznych.

• Uczestnictwo w akcjach charytatywnych:

,,Pola Nadziei”

,,Wózek za zakrętki”

,,Góra Grosza”

,,Szkoło pomóż i Ty”

,,Październik miesiącem dobroci dla zwierząt-zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt”

• gazetki profilaktyczne.

• spotkania z teatrem profilaktycznym.

•Szkolny konkurs ,,Mistrz Dobrego Zachowania”

7.Obchody Szkolnego Dnia Życzliwości.

8.Opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki.

9.Rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów opiekuńczo- wychowawczych.

10. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się oraz planowania swojej pracy.

11. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, lekarzami w zakresie specjalistycznej opieki.

     praca ciągła

     wg    harmonogramu         pogadanek

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

w razie potrzeb

w razie potrzeb

na bieżąco

na bieżąco

przez cały rok  

szkolny

przez cały rok     szkolny

    

na bieżąco wg.   harmonogramu pogadanek

  

cały rok

        

listopad

wrzesień

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC RODZICOM I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW;

1.Udzielanie porad (współpraca przy podejmowaniu konkretnych działań) w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.

2.Udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców.

3.Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

4.Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi: wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów, poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci, słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.

5. Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli
i przestrzeganie ustaleń Konwencji
o Prawach Dziecka;

6.poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;

1. Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów /obserwacja, ankiety, /.

2. Przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.

3. Prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.).

w razie potrzeby, cały rok

w razie potrzeby, cały rok

w razie potrzeby, cały rok

w razie potrzeby, cały rok

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

wg.potrzeb

   wg.potrzeb

   wg.potrzeb

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

WSPIERANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ.

1.Organizowanie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem.

2. Współpraca przy tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.Współpraca w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie, a także dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy.

5. Organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach życiowych ,a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, a także rodzin o dużym stopniu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

6. Wspomaganie rodziców we wszelkich działaniach związanych ze staraniem się o pomoc z różnych instytucji - pomoc w pisaniu podań, kompletowanie dokumentacji, informowanie o przepisach regulujących udzielanie pomocy itp.

7.Uczestniczenie w spotkaniach grupy roboczej w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego

1.Stała współpraca z władzami szkoły,

wychowawcami, nauczycielami, w rozwiązywaniu w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.

2.Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami

zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

3. Prowadzenie dokumentacji:

  • Dziennik Pracy,
  • Notatki służbowe,
  • Ewidencje uczniów wymagających

wsparcia i pomocy.

w razie potrzeby

w razie potrzeby

  

na bieżąco

  

cały rok

praca ciągła

W razie potrzeby

wg.potrzeby

cały rok szkoły

cały rok szkolny

cały rok szkolny

                                                                                                          

                                                                                                     Opracowała:

                                                                                                         Agnieszka Bernaciak