Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuPedagog Współpraca szkoły z Fundacją Arka Nadziei w Tomaszowie Maz

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

arka nadziei

Drogi Rodzicu,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnku współpracuje z Fundacją Arka Nadziei
w Tomaszowie Mazowieckim, do której w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności charytatywnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
10. Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16. Promocji i organizacji wolontariatu.