banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

800 080 222 - BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW

Drogi Rodzicu!

Drogi Uczniu!

Z dniem 1 października 2019 r. Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiła nową, całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców
i nauczycieli. Pod numerem telefonu 800 080 222 można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników w zakresie rozwiązania problemów,
z którymi stykają się ww. osoby i ich opiekunowie (agresja, cyberprzemoc, depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenie, zażywanie substancji psychoaktywnych itp.). Wszystkie działania Fundacji są anonimowe. Oprócz kontaktu telefonicznego możliwy jest również kontakt e-mail. Pełen wykaz dyżurów można odnaleźć na oficjalnej stronie projektu www.liniadzieciom.pl

Depresja u dzieci i młodzieży

zdjęcie tytułowe
Drogi Rodzicu!

Depresja u dzieci i młodzieży

Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku. Diagnoza depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń odżywiania.

Obecnie wiadomo już, że zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w związku ze „złym zachowaniem”, mogą cierpieć z powodu depresji.

U jednych i u drugich mogą wystąpić zaburzenia, których następstwem są liczne negatywne skutki:

  • pogorszenie przystosowania społecznego (brak kontaktu z rówieśnikami),
  • trudności w nauce,
  • niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa,
  • zwiększone ryzyko depresji w przyszłości.

Czytaj więcej: Depresja u dzieci i młodzieży

Gdzie szukać pomocy?

Drogi Rodzicu,

Internet niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego należy reagować na wszystkie niepokojące sygnały i w razie konieczności skorzystać z pomocy.

www.dzieckowsieci.pl - Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat

www.saferinternet.pl – Fundacja Dajemy dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Współpraca szkoły z Fundacją Arka Nadziei w Tomaszowie Maz

arka nadziei

Drogi Rodzicu,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnku współpracuje z Fundacją Arka Nadziei
w Tomaszowie Mazowieckim, do której w razie potrzeby można zwrócić się o pomoc.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności charytatywnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
10. Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16. Promocji i organizacji wolontariatu.