banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?

Powołany jest on do:

  • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka
  • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności
  • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły
  • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
  • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
  • rozwiązywania spraw spornych

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?
Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły. O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć? Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.