Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuSamorząd uczniowskiREGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINNIKU

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

folder Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku, zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.

§ 2

Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

II   CELE

§ 3

1.   Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2.   Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Szkoły.

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3.   Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

III   KOMPETENCJE

§ 4

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2)   Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3)   Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.

4)   Prawo wydawania i redagowania gazetek szkolnych.

5)   Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły.

6)   Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

IV   ZADANIA

§ 5

1.   Do zadań Samorządu należy:

1)   Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie Szkoły.

2)   Przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb koleżanek oraz kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

3)   Współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

4)   Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystyczno–krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki.

5)   Dbanie o sprzęt i urządzenia Szkoły, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klas i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie–użytecznej
dla środowiska.

6)   Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

7)   Rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

8)   Dbanie, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor Szkoły oraz kultywowanie
i wzbogacanie jej tradycji.

9)   Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

2.   Za realizację zadań wymienionych w punkcie 1 odpowiedzialny jest Zarząd Samorządu.

V   STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

Wszyscy uczniowie Szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego PSP w Glinniku.

§ 7

Strukturę organizacyjną samorządów klasowych oraz liczbę ich członków ustanawia wychowawca klasy wraz z zespołem klasowym.

§ 8

1.   Organami Samorządu są:

-          walne zebranie samorządu uczniowskiego Szkoły,

-          przewodniczący samorządu,

-          zarząd samorządu;

-          samorządy klasowe.

2.   Najwyższym organem samorządu jest walne zebranie samorządu uczniowskiego Szkoły,
w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły.

3.   Przewodniczący Samorządu:

-          reprezentuje Samorząd wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

-          kieruje pracą Zarządu Samorządu;

-          organizuje współpracę Zarządu Samorządu z samorządami klasowymi;

-          przewodniczy walnemu zebraniu samorządu uczniowskiego Szkoły.

4.   Zarząd samorządu składa się z:

-         przewodniczącego Samorządu,

-         zastępcy przewodniczącego,

-         członków.

 

§ 9

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.

§ 10

Członkami Zarządu Samorządu mogą być uczniowie klas IV – VI wyłonieni w wyborach
oraz uczniowie klas I- III wytypowani przez klasy wraz z wychowawcami.

 

§ 11

Z chwilą skreślenia członka samorządu z listy uczniów Szkoły równocześnie traci on prawo
do członkostwa w samorządzie i uczestniczeniu w pracach organów Samorządu Uczniowskiego.

VI   WYBORY

§ 12

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są:

1)   tajne                – nikt nie jest zobowiązany do ujawniania, na kogo oddał głos, a kartę
                            do głosowania wrzuca do urny osobiście,

2)   bezpośrednie –   uczniowie w drodze głosowania sami bez żadnego pośrednictwa decydują
                            w sposób ostateczny o składzie personalnym Zarządu Samorządu,

3)   równe              –   każdy wyborca dysponuje jedną kartą do głosowania, a wszystkie głosy                           mają takie samo znaczenie.

§ 13

W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły.

§ 14

Datę wyborów wyznacza opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

Kandydatury uczniów na członków Zarządu Samorządu powinny być zgłoszone do opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminie do 7 dni przed datą wyborów.

§ 16

 1. Kampania wyborcza trwa od zamknięcia listy kandydatów do godziny 15.00 dnia poprzedzającego wybory.
 2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”, a w szczególności nie wolno przekupywać ani zmuszać uczniów do oddania głosu niezgodnie z ich zamiarami
  oraz prowadzić negatywnej kampanii przeciw innemu kandydatowi.

§ 17

 1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: opiekun Samorządu Uczniowskiego i po jednym przedstawicielu z każdej klasy wybranym drogą losowania.
 2. Przedstawiciele uczniów będący członkami Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 18

1.   Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie w poszczególnych klasach w obecności wychowawców.

2.   Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania.

3.   Oddany głos jest ważny, jeśli uczeń zagłosował na 1 kandydata, głosując przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego ucznia.

 1. Głos jest nieważny, jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo lub zagłosował na 2 lub więcej kandydatów oraz gdy dokonał jakichkolwiek innych zapisów na karcie do głosowania.

§ 19

1.   Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej następnego dnia od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej.

2.   Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie jednego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów.

§ 20

Trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy Zarząd Samorządu
i spośród siebie wybiera przewodniczącego Samorządu oraz zastępcę przewodniczącego.

Ponadto w skład Zarządu Samorządu jako członkowie wchodzą przedstawiciele klas I-III
(po jednym z każdej klasy).

§ 21

 1. Wnioski na piśmie z uzasadnieniem o odwołanie członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego do opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą składać: Dyrektor, członkowie Rady Pedagogicznej i samorządy klasowe.
 2. W przypadku wniosku o odwołanie członków Zarządu opiekun Samorządu Uczniowskiego organizuje referendum wyborcze w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 22

 1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z działalności w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego (rezygnacja musi być złożona na piśmie) Zarząd po przyjęciu rezygnacji powołuje na członka Zarządu ucznia, który podczas wyborów uzyskał największą liczbę głosów, a nie zakwalifikował się do składu Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
  1. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, która podczas wyborów uzyskała największą liczbę głosów,
   a nie zakwalifikowała się do Zarządu i wszystkie te osoby są nadal zainteresowane pracą
   w Zarządzie Samorządu, członkowie Zarządu poprzez głosowanie dokonują wyboru nowego członka spośród tych
  2. Po uzupełnieniu składu Zarząd dokonuje ponownego podziału wszystkich funkcji.

§ 23

1.   Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów rozstrzyga opiekun Samorządu.

2.   Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania zasad wyborczych, który mógł mieć wpływ na wyniki wyborów, unieważnia się je i wyznacza nowy termin wyborów.

3.   Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Wyborczej i Rzecznika Praw Ucznia.

VII   ORGANIZACJA ZEBRAŃ

§ 24

1. Zebrania organów Samorządu Uczniowskiego, spotkania, narady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

2. Zebrania Zarządu Samorządu przeprowadzane są co najmniej raz w miesiącu.

3.   Zebrania Zarządu z przewodniczącymi klas winny odbywać się przynajmniej pięć razy w danym roku szkolnym, w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj,

4. Wszystkie zebrania są protokołowane.

5. Wszystkie uchwały na zebraniach podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 25

Dokumentację pracy stanowią:

-         Regulamin Samorządu,

-         Teczka protokołów,

-         Roczny plan pracy,

-         Sprawozdania z Planu pracy,

-         Książka kasowa.

VIII   FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 26

 1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, a ich dysponentem jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem.

§ 27

2.   Fundusze mogą być utworzone:

-     z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,

-     z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,

-     z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

-     ze środków przekazywanych przez klasowe rady rodziców, Radę Rodziców i inne organizacje i instytucje oraz osoby prywatne.

§ 28

Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IX   WSPÓŁPRACA Z OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 29

Zarząd Samorządu współpracuje z opiekunem Samorządu, który:

1)   Udziela pomocy w realizacji zadań, a w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i Dyrektora Szkoły.

2)   Zapewnia, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, niezbędne warunki organizacyjne do samorządowej działalności młodzieży.

3)   Czuwa nad prawidłowym działaniem Zarządu Samorządu.

4)   Dysponuje, w porozumieniu z Zarządem Samorządu, jego funduszami.

5)   Informuje Samorząd o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

6)   Inspiruje nauczycieli do współpracy z Samorządem.

7)   Współuczestniczy w opracowaniu rocznego planu działalności Samorządu.

8)   Uczestniczy w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Wszystkie decyzje Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 31n

 1. Regulamin Samorządu jest uchwalany w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
 2. Walne zebranie uczniów w toku kadencji może dokonać zmian lub uzupełnień Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.