Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuŚwietlicaPlan pracy świetlicy szkolnej w roku 2016/2017

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku 2016/2017

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

1. Organizacja pracy œświetlicy.

- Zapoznanie z regulaminem œświetlicy.

- Ustalenie norm obowiązujących na œświetlicy.

- Integracja zespołu.

- Poznanie praw i obowiązków œuczestnika świetlicy szkolnej.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.

- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie œświetlicowej, klasie, szkole.

- Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.

- Dbanie o estetykę i porządek w œświetlicy i w szkole.

- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole.

- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka œświetlicy szkolnej.

- Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

- Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.

- Pomoc w odrabianiu lekcji.

- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu

i mówieniu.

- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.

- Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

- Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne mylenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

- plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych,

organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;

- czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych

w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), œwiadome i odpowiedzialne korzystanie ze œśrodków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką gminną.

- umuzykalniających - – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek

i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne;

- hobbystycznych;

- sportowo – zabawowych.

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

- Uroczyste obchody rocznic i œświąt państwowych.

- Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.

- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.

- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

6. Edukacja ekologiczna.

- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na œśrodowisko naturalne.

- Wyrabianie nawyków segregowania œśmieci.

- Udział w akcjach: np. „Sprzątanie œwiata”, „Dzień Ziemi” i innych tego typu.

7. Edukacja prozdrowotna.

- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier

i zabaw ruchowych na œświeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).

- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się).

- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

8. Edukacja czytelnicza i medialna.

- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

- Współpraca z biblioteką gminną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

II. Plan zajęć.

Zajęcia relaksacyjne.

Odrabianie pracy domowej.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia artystyczne (techniczne, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Czytanie ze zrozumieniem.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na œświeżym powietrzu, w sali

gimnastycznej)

Wyjazdy na basen (nauka i doskonalenie umiejętności pływania)

Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy.

Gry edukacyjne i planszowe.

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

Oglądanie filmów edukacyjnych.

III. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana
w świetlicy.

Miesiąc

Tematy tygodniowe

Zadania

wrzesień

Integracja grup świetlicowej i organizacja pracy

Ustalenie norm i zasad obowiązujących

na świetlicy; zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Kształtowanie umiejętności przedstawiania się, gry i zabawy integrujące grupę.

Wspomnienia wakacyjne

Opowiadanie przeżyć wakacyjnych. Zapoznanie z mapą Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości; środki

lokomocji dawne i współczesne; kształtowanie zdolności manualnych.

Bezpieczna szkoła

Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły. Gry edukacyjne związane
z tematyką bezpieczeństwa

Jestem dobrym kolegą,

koleżanką

Kto to jest życzliwy człowiek? – wypowiedzi na temat życzliwości i koleżeństwa; zabawy rozwijające zaufanie; pogadanka na temat, czym jest pomoc koleżeńska.

Bon ton o dobrym wychowaniu.

Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach; wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i potrzeby jej przestrzegania
w życiu codziennym; pogadanki nad przysłowiem „Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe”

Październik

Jesień jako pora roku.

Obserwowanie zmian zachodzących
w przyrodzie w czasie zajęć terenowych, pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie. Zbieranie i rozpoznawanie liści, darów jesieni, wykonywanie kompozycji jesiennej postaci, bukietów. Zabawy różnymi zmysłami pomagającymi rozpoznać jesień.

Dary jesieni.

Określenie charakterystycznych cech jesieni, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia sobie z

jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.

Mój wymarzony nauczyciel.

Rozmowa na temat pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, omówienie wiersza J. Tuwima Wszyscy dla wszystkich”, zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.

Święto pieczonego ziemniaka.

Zapoznanie z pracami, które wykonuje się jesienią w sadzie i w ogrodzie; warzywa jesienne źródłem witamin; zapoznanie

w wybranymi wierszami J. Brzechwy,

Czcimy pamięć tych, którzy

odeszli

Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie
do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci

Listopad

Narodowe ŒŚwięto

Niepodległości.

Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna i symbolami narodowymi (godło, flaga) i historii odzyskania niepodległości przez Polskę. Kształtowanie postaw patriotycznych. Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto

ty jesteś?”, poznawanie pienni patriotycznych

i żołnierskich.

Jacy jesteśmy na co dzień?

Kształtowanie postawy dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie swoich uczuć i emocji, dostrzeganie swoich sukcesów.

Jak to miło być miłym –

uczymy się żyć w przyjaźni.

Rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela; kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych.

Katarzynki i Andrzejki.

Poznawanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami.

Grudzień

Grudniowe tradycje: Barbórka i

Mikołajki.

Grudniowe tradycje: Barbórka i Mikołajki.

Zapoznanie z legendą „ŒŚwiętego Mikołaja”, kształtowanie postawy szacunku do ciężkiej pracy, pisanie listów do œśw. Mikołaja, uwrażliwianie na potrzeby innych.

Radość œświętowania.

Radość œświętowania. Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami, zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji i ozdób, poznawanie wierszy i opowiadań o tematyce œświątecznej. Konkurs „Sala lekcyjna pachnąca świętami”.

Miłość i tolerancja
w świetle œŚwiąt Bożego Narodzenia.

Zapoznanie ze znaczeniem słów miłość, tolerancja; ukazanie tradycji i obyczajów świątecznych; œśpiewanie kolęd i pastorałek.

Styczeń

Jesteśmy lepsi w Nowym Roku .

Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia; poganka na temat tego, co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku.

Zima wcale nie jest zła.

Charakterystyka zimy, pogadanka na temat skąd się bierze śnieg, jak wygląda krajobraz, jakie są sporty zimowe;

zachęcanie do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu
i lodzie

Luty

Moja rodzina. Dzień Babci

i Dziadka.

Kształtowanie postaw miłości, przywiązania, szacunku dla dziadków, rozbudzanie szacunku dla osób starszych.

Karnawał trwa – bawmy się

wesoło.

Wyjaśnienie pojęcia karnawał i zapoznanie
z tradycja zabaw karnawałowych, rozbudzanie radosnego nastroju; wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zdolności manualnych.

Poznajemy kraje wiecznego

œśniegu i lodu.

Zapoznanie z krajami wiecznego śniegu. Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych i życiu codziennym mieszkańców tych krajów.

J. H. Andersen – człowiek,

który napisał najpiękniejsze

baśnie.

Zapoznanie z sylwetką pisarza, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie postaw moralnych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania wybranych baśni.
Marzec

Święto wszystkich kobiet.

Zapoznanie z sylwetkami sławnych kobiet; pogadanka o zasadach dobrego zachowania względem kobiet; projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji święta kobiet.

Legendy ludowe.

Poznanie sposobów przekazywania banki ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie; zapoznanie z treścią wybranych legend
i ukazanie ich znaczenia (np. „O królu Popielu””, „O poznańskich koziołkach”itp.)

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

Ukazanie znaczenia zwyczaju topienia Marzanny; czytanie wierszy o tematyce wiosennej; rozwijanie spostrzegawczości

i wrażliwości na piękno przyrody; określenie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem wiosny.

Po co czytać? Z książką

odkrywamy świat.

Wprowadzenie elementów wiedzy o książce – jak powstała, jej budowa, wyjaśnienie pojęć: autor, ilustrator, druk, okładka, ilustracja; rozwijanie wyobraźni i wrażliwości u dzieci; kształtowanie nawyku czytania książki; prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.

Kwiecień

Kolorowy œświat zabawek.

Kształcenie umiejętności organizacji zabawy, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci; wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zabaw i zabawek.

Mali ekolodzy.

Wdrażanie dzieci do szanowania Ziemi; kształtowanie postawy troski o œśrodowisko naturalne; zachęcanie do segregowania œśmieci i dbałości o czystość otoczenia.

Tradycje wielkanocne

Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi; zachęcenie do wykonywania dekoracji œświątecznych.

Dawne i obecna stolica Polski. Majowe święta.

Zapoznanie z legenda o powstaniu państwa polskiego, odnajdywanie na mapie dawnych stolicy Polski. Rozmowa na temat œświąt narodowych: 1 maja – Œświęto Pracy, 2 maja święto Flagi, 3 maja – Œświęto Uchwalenia Konstytucji; wyrabianie pozytywnego stosunku do kraju, w którym mieszkamy.

Maj

Kraje Unii Europejskiej.

Wskazanie na mapie Europy Polski i jej sąsiadów. Wyjaśnienie, czym jest Unia Europejska i jakie kraje wchodzą w jej skład,

Dlaczego należy dbać o

zdrowie?

Rozwiazywanie zagadek o tematyce zdrowotnej; rozmowa na temat, w jaki sposób należy dbać o zdrowie, jak powinien wyglądać dzień ucznia; ukazanie znaczenia ruchu w życiu

człowieka.

Dni teatru i tańca.

Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do teatru. Zapoznanie, kto jest kim w teatrze i jakie są rodzaje teatru; odgrywanie scenek rodzajowych; poznanie wybranych tańców.

Święto rodziny w mojej szkole

Wypowiedzi dzieci na temat zawodów jakie wykonują ich rodzice; podkreślenie ważnej roli matki i ojca w rodzinie;

pogłębianie szacunku dla rodziców; zachęcanie do wykonania upominków dla rodziców z okazji ich œświęta. Rozmowa na temat relacji dzieci z rodzicami.

Czerwiec My i nasza szkoła.

Zapoznanie z historii powstania naszej szkoły i tradycjami; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły.

Nasze hobby

Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną; prezentowanie i omawianie własnych zainteresowań,

To już lato. Zmiany
w przyrodzie.

Obserwowanie zmian, jakie nastąpiły
w przyrodzie; swobodne wypowiedzi dzieci
na temat lata i sposobu spędzania czasu wolnego; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; doskonalenie umiejętności zabawy i gry w zespole.

Witajcie wakacje

Rozmowa z uczniami na temat ich planów wakacyjnych; wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć szkolnych; rozmowa

o konieczności korzystania z ważnych telefonów w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.